Soạn văn lớp 11 tập 1

Trả bài viết số 2

Trả bài viết số 2

Hướng dẫn

Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, học sinh xác định lại cho đúng các yêu cầu đã đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn đã thực hiện. Từ lời nhận xét của thầy (cô) các bạn rút ra kinh nghiệm để tự sửa chữa hoàn thiện bài làm của mình, các bạn nên chú ý học tập thêm những lời hay ý đẹp, các diễn đạt tốt của các bạn mình để lần sau làm bài văn tốt hơn.

Mai Thu

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Post Comment